akademia prawa #NaPrąd

Buspasy dla elektryków? – akademia prawa #NaPrąd (1)

W opracowaniu znajdziesz:

  1. Odpowiedź czy możesz poruszać się swoim pojazdem elektrycznym po buspasach.
  2. Dowiesz się czym jest wg. przepisów prawa pojazd elektryczny.
  3. Wyjaśnienie niejasności zapisów ustawy.
  4. Uzasadnienie dla swojego stanowiska w sporze ze Strażą Miejską lub Policją, a także potencjalnie z Sądem.

Teoria

Czy pojazdami elektrycznymi można legalnie poruszać się po pasach przeznaczonych do poruszania się autobusów? Na to pozornie proste pytanie należy udzielić dość niejednoznacznej odpowiedzi. Zapytany wyrywkowo odpowiem – tak. Jednakże, jak to często bywa w przepisach prawa, odpowiedź nie jest taka jednoznaczna i wymaga przyjęcia pewnych założeń.

Zgodnie ze zmianami dokonanymi w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2017.1260 j.t.) dopuszcza się, do dnia 1 stycznia 2026 r., poruszanie pojazdów elektryczny po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów (art. 148a ust. 1). Zarządca drogi może jednak uzależnić poruszanie się pojazdów elektrycznych po tych drogach od liczby osób poruszających się tymi pojazdami (art. 148a ust. 2). Na potrzeby interpretacji przepisów trzeba jeszcze określić czym tak właściwe jest pojazd elektryczny.

Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2018.317) pojazd elektryczny to pojazd samochodowy wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania  (art. 2 pkt 12 ustawy). Natomiast czym jest pojazd samochodowy? Jest to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (art. 2 pkt 33 prawo o ruchu drogowym). Tyle teorii.

Jak to jest z tymi buspasami?

W każdym z miast, które tworzą tzw. buspasy, z wyznaczonych dróg korzystają nie tylko autobusy, ale także taksówki, pojazdy uprzywilejowane. W wielu miastach z buspasów korzystać mogą także motocykle (Warszawa niestety ma z tym problem). Rozwinę to na przykładzie Gdańska. Zarządcy miasta dopuścili do poruszania się po buspasach motocykle, ale… z wyjątkiem buspasa znajdującego się przy dworcu PKP. Uzasadnieniem tego postępowania była analiza wskazująca, że ten konkretny buspas jest bardzo często używany i wprowadzenie motocykli mogłoby znaczące ograniczyć bezpieczeństwo. Przywilej jest więc wprowadzony przez władze miejskie i nie wynika z przepisów powszechnie obowiązujących.

Pojazdy elektryczne na buspasach

Jak to jest z pojazdami #NaPrąd? Największy problem w jednoznacznej interpretacji budzi zapis „po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów”. Zapis jest na tyle niedokładny, że umożliwia dwojaką interpretację. Otóż:

– zarządca wyznacza drogę przeznaczoną na buspas, a kierowca pojazdu elektrycznego może się nią poruszać,

– zarządca wyznacza buspas po którym mogą poruszać się pojazdy elektryczne, czyli nie każdy buspas, a tylko ten wyznaczony.

W przypadku wątpliwości interpretacyjnych należy odwołać się do wyroków sądów. “Świeże” ustawy niestety nie mają takiej możliwości. Dlatego należy wejść głębiej w proces legislacyjny jaki przyświecał tworzeniu ustawy. Wprowadzenie zapisów umożliwiających poruszanie się pojazdów elektrycznych po pasach dla autobusów uzasadnione było podobnymi rozwiązaniami wprowadzonymi w innych krajach. Oceniono, że przynosi to „pozytywne efekty”. Jedyne ograniczenia jakie wprowadzono w ustawie to ograniczenie czasowe (do roku 2026 r.) oraz przekazanie kompetencji zarządcy drogi do możliwości ograniczenia stosowania przywileju tylko dla osób, które będą przewozić w samochodzie elektrycznym określoną ilość osób (2, 3, 4, 5). Są to przepisy obowiązujące na terytorium całego państwa – powszechnie obowiązujące.

Wykładnia systemowa i celowościowa

Jak wspomniałem wcześniej. Wykładnia literalna przepisów budzi spore wątpliwości interpretacyjne. W takiej sytuacji należy odwołać do wykładni systemowej i celowościowej. Stwierdzić należy, że przepisy służą powiększaniu grona osób korzystających z pojazdów #NaPrąd i mają na celu, w początkowej fazie wprowadzania tej gałęzi motoryzacji, zachęcać do korzystania z przywilejów niedostępnych dla pojazdów spalinowych. Skoro więc ustawodawca wprowadził możliwość ograniczenia przywileju korzystania z buspasów tylko do ilości osób w pojeździe elektrycznym, to interpretacja rozszerzająca ograniczenia do decydowania przez zarządcę, które buspasy są dozwolone wydaje się…. nadinterpretacją i godzi w prawa właścicieli pojazdów elektrycznych.

#Kamil

Komentarze (aby komentować zaloguj się na Facebook)

komentarzy

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Do góry